top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az alábbiakban tájékoztatom személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelő neve: Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (címe: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.)

központi telefonszáma: 06 20 332 6163

e-mail címe: info@rev8.hu,

Az adatfeldolgozó neve: MailerLite Limited, 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland

Az adatkezelés célja: hírlevél feliratkozók számára a rev8.hu híreinek és eseményeinek küldésére

Az adatkezelés jogalapja: az érintettre vonatkozó adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig (Infotv. 4.§ (2)).

A kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

A kezelt adatok továbbítása, közlése: az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelő nem módosítja a személyes adatokat, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személynek, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

​Az adatkezelés módja: Az adatkezelő nem végez semmilyen műveletet a személyes adatokkal, kivéve azok tárolását a szerverén.  

Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Kovács Éva

e-mail címe: adatvedelem@rev8.hu

A tájékoztatóban előforduló fogalmak:

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezeli.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Az adatok hordozhatóságához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Érintett: bármely természetes személy, aki az adatai megadása mellett a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal vagy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, vagy jogviszonyban áll, különösen az ügyfél, a panaszos, a közérdekű bejelentő, a közérdekű adatigénylő, a jogi személy kapcsolattartója, a hírlevélre feliratkozó;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, akinek közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés alapján azonossága megállapítható.

Az Érintett jogai és érvényesítésük

 1. Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel összefüggő tényekről.
   

 2. Az Érintett a személyes adatait tartalmazó nyilvántartásba – kérésére – betekinthet, kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátja.
   

 3. Az Érintett jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítő nyilatkozat útján azok kiegészítését.
   

 4. Írásbeli kérésre az Adatkezelő – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat.
   

 5. Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  - vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

   

 6.  Az Érintett jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben tiltakozik az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
   

 7. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adatok hordozhatóságához való jog) anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
  a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az Érintett az adathordozhatóság jogával két feltétel együttes fennállása esetén élhet.

   

 8. Az Érintett az  adatvédelmi hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az  1-5. pontokban meghatározott jogainak érvényesítését  korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.

  Az eljárás lefolytatására jogosult: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1055 Budapest, Falk Miksa u.9-11.

  Postacím: 1363 Budapest, Pf.:9.

  telefonszám: +36 (1) 391-1400;
  fax szám: +36 (1) 391-1410;
  e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;

   

 9. Az Érintett kérelmezheti az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
   

 10. Az Érintett jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen, ha megítélése szerint az Adatkezelő illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

SÜTIK KEZELÉSE

Anonim látogatóazonosító (cookie) kezelése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A rev8.hu portál az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, előugró ablakokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók semmilyen adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Nyilvános eseményeken, programokon kép és videó felvételek készítésével, felhasználásával kapcsolatban

 

1. Adatkezelőre vonatkozó információk

Adatkezelő neve: Rév8 Zrt.
Székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u.13.
Cégjegyzékszám: 01-10-043548
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviselője: Dr. Sárkány Csilla vezérigazgató
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Kovács Éva
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Postacím: 1085 Budapest, Horánszky u.13.
Email cím: adatvedelem@rev8.hu
Jelen adatvédelmi tájékoztató az adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy
visszavonható, erről egyidejűleg tájékoztatva az érintetteket.


Tömegfelvétel készítése

2.1. Az adatkezelés célja
A programok, események megtörténtének igazolása, programok népszerűségének növelése,
esemény dokumentálása, eseményekről, programokról a közvélemény tájékoztatása, elsősorban a
rev8.hu, továbbá a dankoudvar.hu honlapon, valamint a Rév8 és a Dankó udvar Facebook oldalán.

2.2.Adatkezelés jogalapja
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48§ (2) bekezdés: képmás vagy hangfelvétel
elkészítéséhez és felhasználásához nincs szükség az érintett hozzájárulására tömegfelvétel és
nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A tömegfelvételeken az emberek sokasága
látható, az ezeken szereplő személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a tömeg részei
láthatóak, mint sokaság vannak jelen. Az érintetteket azonban előzetesen tájékoztatni kell ebben az esetben is. Ezt szolgálja jelen
adatkezelési tájékoztató, melyet közzé teszünk a rev8.hu, a dankoudvar.hu honlapon, illetve a helyszínen kihelyezett házirendben is felhívjuk a látogatók figyelmét kép és videó felvétel készítésével és felhasználásával kapcsolatosan.
Külön felhívjuk figyelmét, hogy a tömegfelvételhez kapcsolódóan készített felvétel vonatkozásában
élhet a tiltakozás jogával a program, esemény helyszínén, az esemény szervezői, illetve a közösségi
munkások felé jelezve ezt.

2.3. Kezelt adatok köre
A nyilvános rendezvényeken, programokon részt vevő személyekről készült tömegfelvétel.

2.4.Az adatkezelés időtartama
A felvételeket a Rév8 Zrt. határozatlan ideig kezeli, addig, amíg az adatkezelési cél érdekében
észszerű.

Tömegfelvétel felhasználása

3.1. Az adatkezelés célja
A programok, események megtörténtének igazolása, programok népszerűségének növelése,
esemény dokumentálása, eseményekről, programokról a közvélemény tájékoztatása, elsősorban a
rev8.hu, továbbá a dankoudvar.hu honlapon, valamint a Rév8 és a Dankó udvar Facebook oldalán.

3.2. Adatkezelés jogalapja
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48§ (2) bekezdés: képmás vagy hangfelvétel
elkészítéséhez és felhasználásához nincs szükség az érintett hozzájárulására tömegfelvétel és
nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A tömegfelvételeken az emberek sokasága
látható, az ezeken szereplő személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a tömeg részei
láthatóak, mint sokaság vannak jelen.
Az érintetteket azonban előzetesen tájékoztatni kell ebben az esetben is. Ezt szolgálja jelen
adatkezelési tájékoztató, melyet közzé teszünk a rev8.hu, a dankoudvar.hu honlapon, illetve a
helyszínen kihelyezett házirendben is felhívjuk a látogatók figyelmét kép és videó felvétel készítésével
és felhasználásával kapcsolatosan. Külön felhívjuk figyelmét, hogy a tömegfelvételhez kapcsolódóan készített felvétel vonatkozásában élhet a tiltakozás jogával a program, esemény helyszínén, az esemény szervezői, illetve a közösségi
munkások felé jelezve ezt.

3.3. Kezelt adatok köre
A nyilvános rendezvényeken, programokon részt vevő személyekről készült tömegfelvétel.

3.4. Az adatkezelés időtartama
A felvételeket a Rév8 Zrt. határozatlan ideig kezeli, addig, amíg az adatkezelési cél érdekében
észszerű.
3.5.Betekintés, adattovábbítás
A nyilvánosságra hozott tömegfelvételek bárki számára hozzáférhetőek.

Egyéni felvétel készítése

4.1. Az adatkezelés célja
A programok, események megtörténtének igazolása, programok népszerűségének növelése, esemény dokumentálása, eseményekről, programokról a közvélemény tájékoztatása, elsősorban a rev8.hu, továbbá a dankoudvar.hu honlapon, valamint a Rév8 és a Dankó udvar Facebook oldalán.

4.2.Az adatkezelés jogalapja
Érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a)pont).

4.3. Kezelt adatok köre
A nyilvános rendezvényeken, programokon részt vevő személyekről készült felvétel.

4.4. Az adatkezelés időtartama
A felvételeket a Rév8 Zrt. határozatlan ideig kezeli, addig, amíg az adatkezelési cél érdekében észszerű, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Egyéni felvétel felhasználása

5.1. Az adatkezelés célja
A programok, események megtörténtének igazolása, programok népszerűségének növelése, esemény dokumentálása, eseményekről, programokról a közvélemény tájékoztatása, elsősorban a rev8.hu, továbbá a dankoudvar.hu honlapon, valamint a Rév8 és a Dankó udvar Facebook oldalán.

5.2.Az adatkezelés jogalapja
Érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a)pont).

5.3. Kezelt adatok köre
A nyilvános rendezvényeken, programokon részt vevő személyekről készült felvétel.

5.4. Az adatkezelés időtartama
A felvételeket a Rév8 Zrt. határozatlan ideig kezeli, addig, amíg az adatkezelési cél érdekében észszerű, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.5.Betekintés, adattovábbítás
A nyilvánosságra hozott felvételek bárki számára hozzáférhetőek.


6. Adatfeldolgozók

6.1. Név: Módusz Office-Holding Informatikai és Ügyviteli Zrt. (szerver szolgáltatás)
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.

6.2. Név: Google Cloud EMEA Limited (tárhelyszolgáltatás)
Székhely: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland

6.3. Amennyiben nem a Rév8 Zrt. munkatársa készíti a kép-és videó felvételt, a felvételek készítésével
megbízott személy (fotós, videós).

6.4. Facebook, Instagram: Meta Platforms Ireland Limited
Székhely: Merrion Road, Dublin 4, Ireland

6.5. Tiktok Technology Limited
Székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02T380, Ireland

6.6. Google Ireland Limited (Youtube)
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland


7. Adattovábbítás címzettjei


A nyilvános eseményeken, programokon készült kép és videó felvételeket az adatkezelő a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, a Józsefvárosi Önkormányzat intézményei, Józsefváros Újság felé továbbíthatja.

8. A készült fotók, videó felvételek közzététele


A készült kép és videó felvételek közzétételre kerülhetnek az adatkezelő által az alábbi
felületeken:
Dankó udvar honlapja
Rév8 Zrt. honlapja
Tiktok
Youtube
Facebook, Instagram


9. Adattovábbítás harmadik országba


Az adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

10. Adatbiztonsági intézkedések


Az adatkezelő az adatok védelme érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, megteszi azokat a fizikai, műszaki, biztonsági intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a jogosultak a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az adatokat, illetve melyekkel biztosítható az adatok védelme, elsősorban azok véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, továbbadása, felhasználása, elérése, megváltoztatása ellen. Pl: tűzfallal védett szerver, vírusvédelemmel és jelszóval ellátott munkaállomások. A Rév8 Zrt. rendelkezik személyes adatok védelméről, biztonságáról szóló szabályzattal, illetve informatikai biztonsági szabályzattal.

11. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása


A Dankó udvar kamerával megfigyelt terület, személy-és vagyonvédelmi okokból.

12. Az érintettek jogai


- Tájékoztatáshoz való jog: az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, ingyenesen kell tájékoztatni az adatkezelésről.
- Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő tájékoztassa, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van és jogosult ezen adatokhoz való hozzáférésre.
- Adatok módosítása, helyesbítése, törlése: az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését. Az adatkezelő köteles a valóságnak nem megfelelő adatot javítani. Az adatkezelőnek a helyesbítésről tájékoztatnia kell mindazokat, akikkel az eredeti személyes adatokat közölte. A helyesbítéshez való jog kép és videó felvételek vonatkozásában nem értelmezhető. A személyes adatot az adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, hiányos vagy téves, de csak akkor, ha a törlést törvény nem zárja ki vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt. A nyilvánosságra hozatal és az internet természetéből fakadóan visszamenőleges hatállyal nem áll módunkban a felvételeket törölni. A Rév8 Zrt. az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével megteszi a törlési igénnyel kapcsolatos reálisan elvárható lépéseket.
- Adatkezelés korlátozása: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja személyes adatai pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes és az érintett nem szeretné azok törlését, ezért azok felhasználásának korlátozását kéri; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat, pl. jogi igények érvényesítéséhez.
- Tiltakozáshoz való jog: amennyiben az érintett nem járul hozzá a kép és videó felvétel készítéséhez és/vagy felhasználásához, joga van tiltakozni. Ezt megteheti személyesen a Dankó udvarban dolgozó közösségi munkásoknál, vagy elektronikus úton a Dankó udvar facebook oldalán üzenet küldéssel, vagy az adatvedelem@rev8.hu email címre történő üzenet küldéssel. (Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ezen érintetti jog nem alkalmazható).
- Hozzájárulás visszavonása (abban az esetben alkalmazható, ha az adatkezelés jogalapja
az érintett hozzájárulása). A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
- Jogorvoslati lehetőségek: Jogainak megsértése esetén vagy amennyiben az adatkezelő
döntésével nem ért egyet, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u.9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 30 683 5969
Telefon: +36 30 549 6338
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogainak megsértése esetén vagy amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Bármely érintetti joggal kapcsolatos kérelemről legyen szó, az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet a kérelemmel kapcsolatban tett intézkedéseiről. A határidő két hónappal meghosszabbítható, de ennek okairól köteles az érintettet tájékoztatni.

13. Fogalmak


- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
bármely információ
- adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, betekintés, felhasználás, korlátozás, törlés, stb.)
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait, eszközeit meghatározza
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval és az ő irányításuk alatt dolgozó, a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kapott
személyekkel
- tömegfelvétel: az ábrázolás módja nem egyéni, hanem a felvétel összhatásában örökíti meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket. A tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ezeken szereplő személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a tömeg részei láthatóak, mint sokaság vannak jelen.

14. Releváns jogszabályok


- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
- Az információs és önrendelkezési jogról és az infomációszabadságról szóló 2011.évi CXII.
törvény (Infotv.)
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.)
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi tájékoztató
követelményeiről szóló ajánlása

bottom of page